Tuesday, September 16, 2008

Yoshie Takeuchi


Yoshie Takeuchi who born 20 January, 1986 in Tokyo Metropolis.

No comments: